فهرست قیمت

ردیف نام محصول تعداد تماس همزمان قیمت (ریال)
۱ ضبط مکالمات سیپ لاجیک ۱۶ خط ۱۶ ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۲ ضبط مکالمات سیپ لاجیک ۳۰ خط ۳۰ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳ ضبط مکالمات سیپ لاجیک ۶۰ خط ۶۰ ۵۴,۰۰۰,۰۰۰
۴ ضبط مکالمات سیپ لاجیک ۹۰ خط ۹۰ ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۵ ضبط مکالمات سیپ لاجیک ۱۲۰ خط ۱۲۰ ۸۵,۰۰۰,۰۰۰